Забруднена нiтратами вода – небезпека для здоров’я людини! Інформація від Держпродспоживслужби

Забруднена нiтратами вода – небезпека для здоров’я людини!

 

Питання забезпечення населения якiсною та безпечною питною водою належить одне з найбiльш соцiально значущих, оскiльки, безпосередньо впливає на стан здоров’я населення та визначає ступiнь епiдемiологiчноi безпеки.

На жаль, вода з колодязiв, на вiдмiну вiд водопровiдноi, зовсiм не захищена вiд забруднення, а недоброякiсна колодязна вода може стати причиною розповсюдження таких iнфекцiйних захворювань, як вiрусний гепатит, дизентерiя, черевний тиф, холера, а також отруєння нiтратами. Однiею з найнебезпечнiших хвороб, яку може викликати вживания води з високим вмiстом нiтратiв, є метгемоглобiнемiя.

За результатами лабораторних дослiджень, якi надходять до Кременчуцького районного управління  Головного управлiння Держпродспоживслужби в Полтавськiй областi встановлено перевищення вмiсту нiтратiв у питнiй водi, яка була вiдiбрана з джерел децентралiзованого водопостачання та дослiджена Глобинським вiдокремленим пiдроздiлом ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ України». Вмiст нiтратiв перевищував нормативний рiвень 50 мг/ дм куб. Так, в 2023 роцi перевищення вмiсту нiтратiв виявлено в 2 пробах питної води (шахтнi колодязi с. Великi Кринки).

Дана ситуацiя може стати причиною виникнення водно-нiтратної метгемоглобiнемiї серед дитячого населения, вагiтних що таке метгемоглобiнемiя?

Водно – нiтратна метгемоглобiнемiя – це захворювання, пов’язане з вживаниям води, що містить високу концентрацію нітратів,  яка перевищує встановленi санiтарними правилами норми (бiльше 50 мг/дмЗ). При потрапляннi в шлунково-кишковий тракт нiтрати пiд впливом кишковоi мiкрофлори вiдновлюються до нiтритiв. Саме цi речовини i є небезпечними для людини. Нiтрити з’єднуються з гемоглобiном та утворюють метгемоглобiн, який “блокує” основну функцiю гемоглобiну – перенесення кисню з легень в тканини органiзму. Через це виникає кисневе голодування тканин.

Групи пiдвищеного ризику становлять дiти до 3-х рокiв, а особливо немовлята, вiком до 1 року, яких вигодовують сумiшами, приготовленими на водi з концентрацiсю нiтратiв понад 50 мг/дмЗ. Чутливi до нiтратiв також особи похилого вiку, хворi на анемiю, люди iз захворюваннями дихально·i системи та хворобами серцево-судинно’i системи. Ризик розвитку водно-нiтратної метгемоглобiнемiї у дiтей, особливо перших трьох рокiв життя, пов’язаний, насамперед, iз недосконалiстю ферментних систем органiзму, бiохiмiчних процесiв, що вiдбуваються в ньому. Фактором передачi вищезазначеного захворювання може бути овочевий сiк, молочна сумiш, що готуються на водi, забрудненiй нiтратами.

Найбiльша iмовiрнiсть захворiти на метгемоглобiнемiю – у людей, якi користуються водою з децентралiзованих джерел (колодязiв, неглибоких свердловин). Водоносним горизонтом для таких питних джерел с грунтовi води, 5P<i часто забруднюються поверхневими стоками вiд господарськоi· дiяльностi людини, надвiрних туалетiв, вигрiбних ям, вiдходiв вiд утримання  тварин, обробки полiв азотовмiсними_добривами тощо. Все це с джерелами нітратів.

Не вживати питну воду iз колодязiв i свердловин, в яких вмiст нiтратiв перевищує нормативнi показники. Для приготування їжi та питних цiлей дiтей до 3-х рокiв використовувати чисту вiд нiтратiв питну воду, а саме: фасовану/бутильовану столову воду;

Дотримуватися гiгiєнiчних вимог при облаштуваннi та експлуатацiї колодязiв (iзолювання стiн колодязiв, облаштування навколо нього глиняного замка, огородження, навiсу, кришки, загального вiдра тощо).

Вiдповiдно до санiтарних вимог, колодязi не менше 1 разу на рiк необхiдно чистити, а саме: вiдкачувати воду, чистити стiнки металевими щiтками вiд нальоту i дно вiд осаду, зайвих речей, якi могли потрапити випадково до криницi, з подальшою дезiнфекцiею. Пiсля чого воду необхiдно знову відкачати і користуватися колодязем уже  після наступного заповнення;

Територiю поблизу колодязя (свердловини) утримувати в чистотi та  органiзовувати вiдведення поверхневого стоку. 3 обережнiстю застосовувати в приватному секторi мiнеральнi чи органiчнi добрива;

Важливо! Пам’ятайте, що кип’ятiння, вiдстоювання та значна частина  побутових фiльтрiв не знижують вмiст нiтратів у водi, а інколи, навпаки, збільшують токсичнiсть. При оцiнцi якостi води користуйтесь лише результатами лабораторних дослiджень – навiть найпрозорiша на вигляд та найсмачніша на смак вода може бути значно забруднена нітратами.