Повідомлення про відбір виконавця експертної оцінки будівлі комунальної власності

Градизька селишна рада проводить конкурс на відбір виконавця спеціаліста з
експертної оцінки будівлі комунальної власності за адресою: вул. Старокиївська, 85
(приміщення колишнього Градизького будинку ветеранів).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості будівель
комунальної власності для подальшої реалізації прав на нерухоме майно.
Умови конкурсу:
1.1 Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця послуг з
оцінки нерухомого майна” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. У
конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий
запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
1.2 Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має
містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану
вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.
1.3 Обов’язкові умови конкурсу: – термін виконання робіт не більше 30 днів.
1.4 Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг оцінки нерухомого
майна, за формою згідно з додатком 1 до Порядку;
– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента –
фізичної особи – підприємця);
– згода на обробку персональних даних (додаток 2 Порядку) (для претендента
фізичної особи – підприємця);
– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому
ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
– копія(ї) ліцензії(й); – копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента,
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну
грошову оцінку нерухомого майна;

– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має
бути зазначено вид документації з оцінки нерухомого майна, яку пропонує
розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені
за результатами виконаних робіт.
1.5 Строк подання конкурсної документації: до 16 год. 21 липня 2020 року
(включно).
1.6 Поштова адреса, за якою подаються документи: виконавчий комітет Градизької
селищної ради, вул. Київська, 51, смт. Градизьк Глобинський район Полтавська
область, 39071, тел.(05365) 3-47-81 7.
Інформація про проведення конкурсу: конкурс з відбору виконавців послуг з
проведення експертної грошової оцінки нерухомого майна комунальної власності
відбудеться 21 липня 2020 року о 16.30 год. в приміщенні виконавчого комітету
Градизької селищної ради, вул. Київська, 51, смт. Градизьк, Глобинський район,
Полтавська область, 39071, тел. (05365) 3-47-81