Харківський регіональний інститут державного управління інформує!

Вступ
на факультет публічного управління та адміністрування у 2018 році

– за державним замовленням:І тур
документи приймаються з 2 квітня по 16 червня 2018 р. (відповідно до умов, визначених Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим постановою КабiнетуМiнiстрiв України вiд 1 квiтня 2013 р. № 255), а саме;

На навчання за денною формою за державним замовленням приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці або віднесені до першої – четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 35 років на момент подання документів до приймальної комісії.

На навчання за вечірньою, заочною (з елементами дистанційної) формами приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці або віднесені до першої – четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії.

Посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних рад.

Примітка: групи оплати праці для державних службовців визначені постановою КМУ від 18 січня 2017 року № 15 зі змінами, а категорії посад в органах місцевого самоврядування прописані в ст.14 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Вступники за І туром проходять конкурсний відбір за результатами вступних випробувань, а саме:

комп’ютерного тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань;

співбесіди із сучасних проблем публічного управління та адміністрування з метою визначення практичного досвіду, аналітичних і творчих здібностей, мотивації до роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування.
Вступники на навчання за денною формою додатково складають вступні випробування з іноземної мови.

На навчання за державним замовленням не приймаються особи, що раніше навчалися за державним замовленням і одержали документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань “Державне управління”, а також за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування”.
ІІ тур
– за державним контрактом з Національним агентством України з питань державної служби прийом документів здійснюєтьсяз 2 квітня по 27 липня 2018 р. (відповідно до умов, визначених Порядком прийому на навчання за освітньо–професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2009 р. № 789 зі змінами), а саме:

На навчання за державним замовленням приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра*/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли на момент подання документів:
– за денною формою – 35 років;
– за вечірньою, заочною (з елементами дистанційної) формами – 45 років.

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань:
– з основ держави і права,
– основ економіки,
– іноземної мови
– співбесіди з питань, що стосуються державного управління.

На навчання за державним замовленням не приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які раніше навчалися за державним замовленням і здобули ступінь вищої освіти магістра за спеціальностями галузі знань “Державне управління” або за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, та особи, щодо яких існують встановлені законом обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній.

– за договорами прийом документів здійснюється з 2 квітня по 16 червня 2018 р. та у серпні місяці додатково.

Вступники проходять конкурсний відбір за результатами вступних випробувань, а саме:

комп’ютерного тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань;

співбесіди із сучасних проблем публічного управління та адміністрування з метою визначення практичного досвіду, аналітичних і творчих здібностей, мотивації до роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування.

Вступники на навчання за денною формою додатково складають вступні випробування з іноземної мови.

Термiн навчання – за деннoю формою – 1,5 роки (18 місяців), за вечірньою, заочною(з елементамидистанційної) формами навчання – 2,5 роки (30 місяців).

На навчання приймаються громадяни України, якi мають вищу освiту (документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

На навчання за договором на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра).
Вартість навчання за весь період:
на денній формі навчання – 24 120,00 грн.
на вечірній формі навчання – 30 150,00 грн.
на заочній (з елементами дистанційної) формі навчання – 30 030,00 грн.
Документи, що подають вступники:
Заява встановленого зразка;
Копія диплома(ів) з додатком про вищу освіту, засвідчена нотаріально;
Чотири фотокартки розміром 3х4 см;
Копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до ХарРІ;
Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, засвідчена в установленому порядку;
Копія паспорту (1-4 сторінки, сторінка зі штампом реєстрації);
Копія військового квитка;
2 конверти з марками, файл, швидкозшивач;
Паспорт громадянина України та військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являються особисто.
(!) Всі дипломи, видані ВНЗ іноземних держав (крім дипломів СРСР, виданих до 15 травня 1992 року) потребують обов’язкової нострифікації.
У цьому випадку вступники подають довідку МОН України.

Початок занять: з 1 вересня 2018 р.
Приймальна комісія Харківського регіонального інституту державного управління працює:

• понеділок-четвер – 9.00 – 17.00
• п’ятниця – 9.00 – 16.00
• субота – 9.00 – 15.00 (крім 07 квітня 2018 р.)
за адресою: 61001, м.Харків, Московський проспект, 75, кімн. 2-А (корпус А).

тел.: (057)732-65-05.
e-mail: priyom_kh@ukr.net

Витяг із Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування»

Стаття 14. Класифікація посад в органах місцевогосамоврядування

В органах місцевого самоврядування встановлюються такі категорії посад:

перша категорія – посади Київського міського голови, голів обласних рад та Севастопольського міського голови;

друга категорія – посади Сімферопольського міського голови, міських (міст – обласних центрів) голів; заступників голів обласних рад та Севастопольського міського голови, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради;

третя категорія – посади перших заступників та заступників міських голів (міст – обласних центрів) з питань діяльності виконавчих органів ради; секретарів міських (міст – обласних центрів та міста Сімферополя) рад, міських голів (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення, крім міст – обласних центрів), голів районних, районних у містах рад;керуючих справами виконавчих апаратів обласних та Севастопольської міської рад;

четверта категорія – посади голів постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської міських рад (у разі коли вони працюють у раді на постійній основі), керівників управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, Севастопольської міської та секретаріату Київської міської рад, секретарів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад, заступників міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) голів з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів, директорів, перших заступників, заступників директорів департаментів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад, міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів, посади заступників голів районних рад;

ПЕРЕЛІК
посад державної служби,
що відносяться до відповідних груп оплати праці
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15

Групи оплати праці та посади державних службовців, передбачені Законом України “Про державну службу”
Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці.
Група 1.
Посади керівників державних органів. Керівники державної служби в державних органах, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону України “Про державну службу”, та тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України
Група 2.
Посади перших заступників керівників державних органів. Перші заступники (у разі наявності)керівників державної служби в інших державних органах, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону України “Про державну службу”, та тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України
Група 3.
Посади заступників керівників державних органів. Заступники керівників держслужби в державних органах, крім тих, посади якихзазначені у частині третій статті 3 Закону України “Про державну службу”, та тих, керівників державних умови оплати праці яких визначені окремими Законами України
Група 4.
Посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів.
Керівники самостійних структурних підрозділівміністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління; керівники: територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; керівники функціональних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України
Група 5.
Посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів
Заступники керівників самостійних структурних підрозділівміністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління; заступники керівників: територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України.